REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH

Regulamin świadczenia Usług Pralniczych określa warunki  Usług Pralniczych, zamawiania Usług Pralniczych oraz zamawiania przez Klienta drogą elektroniczną świadczenia Usług Pralniczych związanych z możliwością odbioru i dostawy Prania pod wskazany przez Klienta adres.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pralni Ciocia Renia oraz Zamawiania Usługi Pralniczej drogą elektroniczną dostępnej pod adresem http://www.ciociarenia.pl prowadzonej przez Homecomfort Marcin Data z siedzibą przy ulicy: Fatimska 18/7, 31-831 Kraków, NIP 6781903526, REGON:351276300, a w szczególności określa zasady: składania zamówień i zawierania umów o dzieło pomiędzy Usługodawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z wszystkich usług Pralni.

Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

F.H.U. Homecomfort Marcin Data, ul. Piotra Wysockiego 2, 31-310 Kraków
Tel.: +48 664-020-838 (dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-15.00)
E-mail: [email protected] lub [email protected]

Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie Usług Pralniczych ; w przypadku gdy osoba fizyczna nie ukończyła lat 18, lub mając ukończone lat 18 nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – do złożenia zamówienia lub korzystania z innych usług Pralni potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Usługodawca – F.H.U. Homecomfort Marcin Data,Piotra Wysockiego 2, 31-310 Kraków, NIP 6781903526, REGON:351276300
  4. Pralnia – miejsce w którym jest świadczona Usługa Pralnicza przez podmiot działający w imieniu Usługodawcy na rzecz Klienta;
  5. Usługa Pralnicza – odpłatna usługa prania lub/i czyszczenia odzieży oraz innych materiałów wymienionych w Cenniku wykonywana przez  Pralnię zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  6. Odzież – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem Usługi Pralniczej
  7. Cennik – lista zawierająca ceny brutto za wykonywaną Usługę Pralniczą
  8. Pranie brudne – rzecz lub rzeczy przekazywane przez Klienta do Pralni w celu wykonania Usługi Pralniczej;
  9. Pranie czyste – rzecz lub rzeczy zwracane przez Pralnię do Klienta po wykonaniu powierzonej Usłudze Pralniczej
  10. Pranie – Pranie brudne lub Pranie czyste
  11. Nadawca – Klient posiadający Pranie brudne zlecający Usługę Pralniczą
  12. Odbiorca – Pralnia
  13.  Kierowca – osoba działająca na rzecz Usługodawcy odbierająca Pranie brudne od Klienta lub zwracająca Klientowi Pranie czyste;
  14. Dowód dostawy – dokument potwierdzający Nadanie prania
  15. Nadanie prania – przekazanie Prania brudnego Kierowcy
  16. Odbiór prania – przekazanie Prania czystego przez Kierowcę
  17. Zamówienie Usługi Pralniczej drogą elektroniczną – wysłanie Internetowego Formularza Zamówienia dostępnego na www.ciociarenia.pl pod hasłem „Zamów odbiór prania”;
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dzieło z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dzieło na odległość za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub/i Internetowego Formularza Zamówienia  określającego rodzaj i liczbę Odzieży będącej przedmiotem Umowy o dzieło;
  19. Umowa o dzieło – zobowiązanie usługodawcy do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego.
  20. Cena Ustalana Indywidualnie – Cena za Usługę Pralniczą nieobjęta cennikiem ustalana z Klientem przez Personel Pralni przed przystąpieniem do wykonania Usługi Pralniczej.
  21. Internetowy Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający zlecenie Usługodawcy Usługi Pralniczej za pośrednictwem strony Internetowej www.ciociarenia.pl;
  22. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel oraz dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4 poz. 28 z późń. zm.);
  23. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu zamawiania usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. DZ.U. z 2013r., poz. 1422 );
  24. Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu logowania udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Zamawiania Usługi przez Internet;
  25. Konto (Konto Klienta) – podstrona Internetowego Formularza Zamówienia, w ramach którego Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, dokonywać zmian adresu e-mail lub hasła służących do logowania się w systemie Internetowego Formularza Zamówienia, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
  26. Hasło –  ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w tracie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w procesie rejestracji,
  27. Login ( login Klienta ) –  ciąg znaków alfanumerycznych ( e-mail ), konieczny do uzyskania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;
  28. Strona ( Strona umowy ) – Usługodawca lub Klient; zwani łącznie również: Stronami ( Stronami umowy );
  29. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ.U. 2014, poz. 827);
  30. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny ( t.j. DZ. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm. )
  31. Treść ( treści ) –  treści i obiekty multimedialne ( np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy ), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. DZ.U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późń. zm. ) oraz wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu, np. poprzez zawarcie odesłania internetowego ( linku ) do innej strony internetowej;
  32. Siła wyższa –  zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu przez Strony ( jak np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, kataklizmy, w tym powodzie, pożary, trąby powietrzne );

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy usługi prania, prasowania oraz prania i prasowania, czyszczenia odzieży i przedmiotów.
 2. Oddanie Prania brudnego do Pralni wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i podmioty współpracujące z Usługodawcą, w celu właściwej realizacji Usługi Pralniczej (za pośrednictwem aplikacji internetowej umożliwiającej Nadanie prania na www.ciociarenia.pl). Powyższe stanowi warunki konieczne do zawarcia umowy i do korzystania z Pralni Ciocia Renia.
 3. W ramach Usług Pralniczych do prania lub/i czyszczenia przyjmowana jest:
  1. odzież posiadająca fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
  2. zasłony, firany, rolety posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/ konserwacji
  3. dywany posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania i konserwacji,
  4. koce, narzuty posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/ konserwacji
  5. pościel, kołdry, poduszki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
  6. ręczniki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
  7. zabawki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
 4. Pranie brudne oddane do Pralni bez oznaczenia fabrycznego dotyczącego sposobu prania/konserwacji Pralnia przyjmuje wyłącznie na odpowiedzialność Klient;
 5. Klient posiada dostęp do Zamawiania Usług Pralniczych za pośrednictwem drogi telefonicznej oraz Internetowego Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie Internetowej www.ciociarenia.pl;
 6. Zasięg terytorialny działania Usługodawcy obejmuje miasto Kraków oraz gminy: Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Zielonki, Michałowice,
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawnych).
 8. Korzystanie z Internetowego Formularza Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;
  2. Mozilla Firefox w wersji 51.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i Cookies;
  3. Google Chrome 56.0.2924.87 (64-bit)
  4. Opera 43.0.2442.806
  5. Safari 10.0
  6. minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080 pikseli.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem strony www.ciociarenia.pl, w szczególności prawa autorskie, znak produktowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Wykonawcy lub podmiotom, z którymi Wykonawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów ze strony www.ciocicarenia.pl bez zgody Usługodawcy.
 10. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o dzieło za pośrednictwem odesłania internetowego ( linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu: http:\\www.ciociarenia.pl\regulamin oraz sporządzić jego wydruk. Na żądanie Klienta Wykonawca udostępni Klientowi niniejszy Regulamin również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 11. Informacje o produktach podane na stronie www.ciociarenia.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Informacja o cenie podawana na stronie: ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 pkt. 18 lit. a) Regulaminu. W przypadku podania na Internetowym Formularzu Zamówienia Ceny Ustalanej indywidualnie Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty za usługę przed rozpoczęciem Usługi Pralniczej w przedmiotowej wiadomości e-mail lub telefonicznie poprzez wiadomość SMS, o której mowa w treści § 4 pkt. 18 lit. b).
 13. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów umieszczane są w Internetowym Formularzu Zamówienia w celach poglądowych.
 14. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Internetowego Formularza Zamówienia, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę ( w sposób zgodny z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem ) osobie trzeciej, bez konieczności informowania o tym Klientów. Za działania i zaniechania osoby trzeciej Usługodawca odpowiedzialny jest jak za własne działania i zaniechania.

Zasady świadczenia usług i składania zamówień - Zawarcie umowy o dzieło

 1. W ramach Usług Pralniczych oraz możliwości zamawiania Usługi Pralniczej przez telefon pod nr telefonu +48 784 718 538, +48 664 020 838 lub za pomocą Internetowego Formularza Zamówień dostępnego pod adresem http://www.ciociarenia.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanych Usług Pralniczych.
 3. Do Usługi Pralniczej Usługodawca przyjmuje rzeczy posiadające oznakowanie producenta dotyczące sposobu prania/czyszczenia.
 4. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi Pralniczej w przypadku braku informacji producenta co do sposobu prania/czyszczenia powierzanego Prania.
 5. Umowa o świadczenie Usług Pralniczych zamawianych
  1. drogą telefoniczną zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę telefonicznie lub wiadomością SMS godziny odbioru Odzieży od Klienta.
  2. drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Internetowego Formularza Zamówienia, po którym to zaakceptowaniu otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail w której znajduje się nadany numer Zamówienia.
 6. Zamówienie Usługi Pralniczej drogą elektroniczną następuje poprzez zaakceptowanie Internetowego Formularza Zamówienia, udostępnianego na http://www.ciociarenia.pl , po wypełnieniu odpowiednich rubryk Internetowego Formularza Zamówienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości i bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi.
 9. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Formularzu Zamówienia niezamówionej Usługi Pralniczej;
  3. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, a także w sposób odpowiadający utrwalonym zwyczajom;
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  6. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Wykonawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im uprawnień;
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Internetowego Formularza Zamówienia Usługi drogą elektroniczną jedynie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie przedmiotowych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
 11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach składania zamówienia za pomocą Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną.
 12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw Usługodawcy, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną oraz może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną lub Usług Pralniczych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy Klient:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów;
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne dokonywanie Zamówień Usługi Pralniczej drogą elektroniczną i ich kilkukrotne nie realizował, o ile nie zachodzi przypadek szczególny.
 14. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną w myśl postanowień ust. 13 nie może dokonać powtórnego zamówienia drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 15. Klient może zamówić Usługę Pralniczą (tj. zawrzeć umowę o dzieło na odległość) za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną. Umowa zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości o której mowa w treści § 4  pkt. 20 lit. b) Regulaminu.
 16. W celu zawarcia umowy o dzieło na odległość poprzez Internetowy Formularz Zamówienia drogą elektroniczną należy wejść na stronę internetową Formularza Zamówienia drogą elektroniczną znajdującego się na http://www.ciociarenia.pl, a następnie dokonać wyboru Odzieży i ilości przekazywanej do Usługi Pralniczej dostępnej w Internetowym Formularzu Zamówienia drogą elektroniczną i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca Odbioru Odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 17. Klient może składać Zamówienia na Usługę Pralniczą Odzieży znajdującej się w bieżącej ofercie Pralni za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dopuszcza się również składanie zamówień za pośrednictwem poczty e-mail kierując zamówienia na adres e-mail [email protected] lub [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu +48 784 718 538, +48 664 020 838 w dni robocze od godz. 7,00 do godz. 18,00
 18. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 19. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy o dzieło, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Wykonawcy przez Klienta.
 20. Po złożeniu Zamówienia przy pomocy Internetowego Formularza Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail
 21. a) e-mail stanowiący potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Pralni,
 22. b) e-mail o tytule: “Zamówienie nr [numer zamówienia]” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia. Wysłanie przedmiotowej wiadomości e-mail musi być potwierdzone telefonicznie przez Usługodawcę. W przypadku, gdy w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia nie będzie możliwe nawiązanie przez Usługodawcę połączenia telefonicznego z Klientem niebędącym Konsumentem – zamówienie może zostać anulowane.
 23. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 20 lit. b) dochodzi do  zawarcia Umowy o dzieło.
 24. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia Usługi Pralniczej złożonego przez Klienta, który wcześniej nieterminowo regulował należności za wykonaną Usługę Pralniczą lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia Usługi Pralniczej drogą elektroniczną budzi uzasadnioną wątpliwość.
 25. Nadawcy przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia Usługi Pralniczej przed przyjazdem Kierowcy. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub do złożenia nowego. W tym celu Klient winien skontaktować się z Usługodawcą.
 26. Informacja o terminie przyjazdu Kierowcy jest podawana każdorazowo po danym zamówieniu Usługi Pralniczej drogą telefoniczną poprzez rozmowę, SMS lub wysłanie wiadomości e-mail.
 27. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia oraz bieżącego statusu Zamówienia Usługi .
 28. W celu realizacji Zamówienia Klient jest obowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających wykonanie umowy przez Usługodawcę, czyli: imienia i nazwiska lub firmy Klienta; adresu (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym); numeru telefonu kontaktowego oraz innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Ceny, płatności oraz Nadanie i Odbiór Prania

 1. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Pralni jest odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z w/w usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z w/w usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Internetowego Formularza Zamówień.
 2. Ceny świadczenia Usług Pralniczych są wyrażone w złotych polskich, jak również stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 3. Wysokość opłaty za Usługi Pralnicze określa cennik znajdujący się na stronie  www.ciociarenia.pl oraz w Pralni. W przypadku rzeczy nieobjętych cennikiem, cenę za   usługę określa indywidualnie personel Pralni przed przystąpieniem do wykonania zleconej Usługi Pralniczej. Po określeniu ceny za Usługę Pralniczą nieobjętą cennikiem pracownik Pralni informuje drogą telefoniczną, poprzez wiadomość SMS lub e-mail Klienta. Po akceptacji ceny przez Klienta Usługodawca przystępuje do Usługi Pralniczej.
 4. W ramach Usług Pralniczych Usługodawca umożliwia bezpłatne Nadanie prania oraz Odbiór prania przy zachowaniu warunku minimalnej wartości Usługi Pralniczej na poziomie 150,00 zł brutto.
 5. Zamówienie Usługi Pralniczej z Nadaniem prania i Odbiorem prania poniżej 150,00 zł skutkuje wyrównaniem ceny za usługę do 150,00 zł brutto.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Usługę Pralniczą w następujący sposób:
  1. gotówką przy Odbiorze prania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
  2. kartą płatniczą przy Odbiorze prania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
  3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Odzieży, które miało miejsce w okresie od Nadania Prania Brudnego do momentu Odbioru Prania przez Klienta.
 8. Czas realizacji Usługi Pralniczej wynosi standardowo 48 godzin chyba, że specyfika prania/czyszczenia stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od Nadania Prania do chwili Odbioru Prania, nie uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka sztuk Odzieży o różnym czasie realizacji usługi Odbiór prania następuje po skompletowaniu całości Zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich terminów.
 9. Czas realizacji Usługi Pralniczej dywanów wynosi 8 dni chyba, że specyfika prania/czyszczenia wymaga stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od Nadania Prania do chwili Odbioru Prania, nie uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Zamówienia były realizowane w najkrótszych możliwych terminach.
 11. W przypadku płatności gotówkowej lub kartą płatniczą, Klient zobowiązuje się do uregulowania należności za Usługę Pralniczą bezpośrednio u Kierowcy doręczającego Pranie. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczone Pranie tj. w przypadku niewykonania Umowy przez Klienta, Kierowca zwróci Pranie do Pralni. W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy przez Klienta Usługodawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów transportu w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy. Opłata za dodatkowy transport w obie strony wynosi 50,00 zł.
 12. Usługodawca dostarczy Pranie transportem własnym.
 13. Termin realizacji Usługi Pralniczej zostanie potwierdzony w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 20 lit. b) Regulaminu
 14. Zamówiona Usługa Pralnicza może zostać zrealizowana przez Usługodawcę wyłącznie pod adres wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 15. Dowód dostawy potwierdzający przyjęcie przedmiotu usługi, jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru przedmiotu tej usługi.
 16. W przypadku zagubienia przez Klienta Dowodu dostawy Kierowca wyda Klientowi Odzież dopiero po spisaniu jego danych z dokumentu tożsamości
 17. Przy odbiorze Prania sugerujemy, aby Klient sprawdził Odbierane Pranie pod względem ilościowym. Każda niezgodność ilościowa musi być zgłoszona Kierowcy w momencie Odbioru Prania. Odbiór Prania od Kierowcy jest równoznaczny z potwierdzeniem zgodności ilościowej Prania.
 18. Klient w chwili Odbioru Prania zobowiązany jest do wyjęcia odzieży z opakowania foliowego oraz sprawdzenia jego zawartości. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt Kierowcy i niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Odzieży będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu przez Klienta.
 19. Do każdej transakcji Usługodawca drukuje paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (rezygnacja z Usługi Pralniczej)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy o dzieło zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie przed przyjazdem Kierowcy po Odbiór prania, przy czym termin ten biegnie od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Uprawnienie powyższe może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Pralniczych telefonicznie za pomocą wiadomości SMS pod nr telefonu: +48 787 718 538 oraz +48 664 020 838.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługę Pralniczą zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dzieło zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Obowiązki Klienta po odstąpieniu od Umowy w przypadku dojazdu Kierowcy na miejsce Nadania:
  1. Klient ponosi bezpośrednie koszty dojazdu Kierowcy w wysokości 50,00 zł .
 5. Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy:
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Reklamacje

  1. Wyłącznie na odpowiedzialność Klienta czyszczona jest odzież: bez oznakowania fabrycznego wskazującego na sposób prania, skórzana, ze wstawkami ze skóry naturalnej lub tworzyw sztucznych, z aplikacjami z cekinów i koralików oraz suknie ślubne.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem:
   1. szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży objętej Usługą pralniczą,
   2. błędnych informacji podanych przez Klienta w zamówieniu,
   3. ukrytych wad materiału z których wykonane są przedmioty objęte Usługą pralniczą.
   4. nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte Usługą pralniczą.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności rzeczy pozostawione w Odzieży objętej Usługą pralniczą.
  4. Usługodawca informuje, że świadczenie Usług Pralniczych odbywa się dodatkowo zgodnie z warunkami opisanymi poniżej, na co Klient wyraża zgodę:

  Pranie/czyszczenie nie powoduje odnowienia Odzieży do jej stanu pierwotnego, z chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jej wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdowała się w chwili oddawania do Pralni.

  1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zlecone Usługi z najwyższą starannością, jednakże nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń, w szczególności plam starych lub takich które były wcześniej zapierane.
  2. Za wystąpienie przypadku opisanego w pkt. 3 powyżej Usługodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność określonych art. 471-472 Kodeksu cywilnego.
  3. Jakość wykonania Usługi Pralniczej oraz stan ilościowy Odzieży Klient zobowiązany jest sprawdzić na miejscu w chwili Odbioru prania, pod rygorem przyjęcia, że Usługa została wykonana w sposób prawidłowy.
  4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie nie później niż do 3 dni od Odbioru Prania wówczas, gdy o przyczynie, która ją uzasadnia, dowie się już po Odbiorze Prania. W takim przypadku reklamacja powinna mieć formę pisemną i musi zostać złożona nie później niż 3 dni po dacie Odbioru Prania na adres Usługodawcy.
  5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Upływ terminu na złożenie reklamacji, jak również decyzja Usługodawcy nie uwzględniająca reklamacji, nie pozbawiają prawa do dochodzenia stosownych roszczeń przed właściwym sądem na zasadach ogólnych. Usługodawca rozpatruje reklamacje po wpłynięciu pisemnej reklamacji wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach (w tym wyjątki) przewidzianych w przepisach art. 471 i art. 472 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zastrzeżeń w nich przewidzianych.
  7. Klient zgłaszający reklamację Prania jest obowiązany wykazać dokumentem rzeczywistą wartość Odzieży (faktura VAT lub inny dowód zakupu), a w przypadku braku dokumentu potwierdzającego rzeczywistą wartość Odzieży inne wiarygodne dowody na tę okoliczność, umożliwiające przyjęcie bez wątpienia, że taka była wartość Odzieży. Przy wycenie Odzieży bierze się pod uwagę okoliczności takie jak wartość rynkową, okres używania i zużycia Odzieży etc.
  8. W przypadku gdy Klient otrzymuje pełne odszkodowanie za Odzież (to jest wedle wartości Odzieży z daty nadania Prania Brudnego, uwzględniające jej zużycie od czasu zakupu), Odzież pozostaje w Pralni. W przypadku częściowej utraty wartości Odzieży, Klientowi przysługuje zwrot Odzieży oraz częściowe odszkodowanie.
  9. W przypadku nie odebrania przez Klienta Odzieży w terminie 14 dni, od dnia wskazanego jako termin wykonania usługi, odzież zostanie przekazana do biura rzeczy znalezionych.

Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie funkcjonowania Internetowego Formularza Zamówienia

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Internetowego Formularza Zamówienia zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez klientów.
  2. Uprawnienie Klienta w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego paragrafu, dotyczy tylko i wyłącznie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Internetowego Formularza Zamówienia.
  3. W trakcie korzystania z serwisu Internetowego Formularza Zamówienia Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Internetowego Formularza Zamówienia oraz o niewłaściwej jakości Internetowego Formularza Zamówienia.
  4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Internetowego Formularza Zamówienia Klient może zgłosić pisemnie na adres: F.H.U. Homecomfort Marcin Data ul. Piotra Wysockiego 2, 31-310 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]
  5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetowego Formularza Zamówienia. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie zawiadamiania Klienta.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni od dnia jej złożenia.
  7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. Artykuł 61 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego stosuje się.
  8. W reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Internetowego Formularza Zamówienia.
  9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

Odpowiedzialność Klienta

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Internetowego Formularza Zamówień i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy serwisem Internetowego Formularza Zamówień a wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Internetowego Formularza Zamówień sprzętem komputerowym, urządzeniem końcowym, systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym umożliwia korzystanie z usług, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, systemu komputerowego lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
  2. skutki korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
  4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówień;
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Internetowego Formularza Zamówień wskutek wystąpienia przypadku siły wyższej albo działań lub zaniechań klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez Internetowy Formularz Zamówienia – w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej – w każdym przypadku, gdy nie będzie się to wiązać z naruszeniem praw Klienta.

Pozostałe prawa i obowiązki Stron. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Internetowego Formularza Zamówienia) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Internetowego Formularza Zamówienia – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 7 dni roboczych.

Zamieszczanie oraz udostępnianie przez Klienta treści z wykorzystaniem http://www.ciociarenia.pl

 1. Poprzez zamieszczenie oraz udostępnienie treści Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Usługodawca nie jest dostawcą przedmiotowych treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio: utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców;
  3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Internetowego Formularza Zamówień danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których dane te dotyczą;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
  5. wyraża zgodę na wgląd do treści Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Internetowego Formularza zamówień danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób;
  2. zamieszczania w ramach Internetowego Formularza Zamówień treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest publikowanie za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówień treści, które mogą lub mogłyby:
  1. zostać zamieszczane w ramach Internetowego Formularza Zamówień w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z: ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami w przedmiocie zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną pod adresem innych osób;
  4. zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  5. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów);
  6. naruszać w inny sposób: postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, i innej, naruszające uczucia religijne i inne).
 5. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Internetowym Formularzu Zamówienia treści naruszających postanowienia pkt. 3 i 4 powyżej osoba ta powinna niezwłocznie zgłosić fakt naruszenia Usługodawcy pod adresem e-mail [email protected] lub pod adresem pocztowym: CIOCIA RENIA Ul. Piotra Wysockiego 2, 31-310 Kraków
 6. Klient poprzez zamieszczenie treści w Internetowym Formularzu Zamówienia wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie przedmiotowych treści przez Usługodawcę i osoby trzecie w zakresie ich dozwolonego użytku.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści zamieszczonych przez Klienta oraz do usuwania tych z nich, odnośnie do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub nieść uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Jednakże Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Zamieszczane przez Klientów albo osoby trzecie treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 9. W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez Klienta w ramach Internetowego Formularza Zamówienia danej treści dojdzie do naruszenia przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej – Klient jest zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości szkody lub krzywdy powstałej w związku z tym naruszeniem w majątku lub dobrach osobistych osób trzecich i/lub Usługodawcy.
 10. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w pkt. 9 powyżej, klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa o których mowa powyżej.

Ogólne warunki korzystania z Internetowego Formularza Zamówienia

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Internetowego Formularza Zamówienia następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Pralni,
  2. możliwość składania Zamówień na Usługę pralniczą dostępną na http://www.ciociarenia.pl i tym samym zawierania Umów o dzieło na odległość,
  3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o właściwości miejscowej Sądu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne – nie będzie to miało wpływu na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła prawna, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.