Regulamin programu CiocioKlub

1

Aktualizacja z dnia 24.06.2024

Program zostaje odwołany z dniem dzisiejszym zgodnie z punktem 3.2 regulaminu promocji. Punkty tracą ważność z dniem odwołania promocji. Funkcja CiocioKlubu zostanie usunięta z aplikacji w najbliższym miesiącu.
2

Postanowienia ogólne

Organizatorem Programu Lojalnościowego CiocioKlub (zwanego dalej „Programem”) jest firma Ciocia Renia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: Fatimska 18/7 Kraków 31-831, o numerze NIP 6783187442 KRS: 0000868802, zwana dalej „Organizatorem”.
3

Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Program prowadzony jest na całym obszarze obejmującym działanie Organizatora, określonym w aplikacji Ciocia Renia, oraz na stronie internetowej ciociarenia.pl
2. Czas trwania Programu prowadzonego na wyżej wymienionym obszarze obejmuje okres od dnia 01.06.2019 r. do odwołania przez Organizatora.
4

Uczestnicy Programu

Uczestnikami Programu mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Programie (zwane dalej „Uczestnikami”).
5

Zasady Akcji promocyjnej

1.Program polega na zbieraniu punktów przez Uczestników Programu, podlegających wymianie na korzyści, na zasadach opisanych niżej w niniejszym regulaminie
2. Uczestnik Programu, może zdobywać punkty na dwa sposoby:
a) poprzez polecanie aplikacji Ciocia Renia innym podmiotom, spełniającym warunki określone w paragrafie trzecim, punkty przyznawane są Uczestnikowi według przelicznika 1 polecenie - 20 punktów, warunkiem przyznania punktu Uczestnikowi jest realizacja przynajmniej jednego zamówienia przez podmiot któremu Uczestnik polecił aplikację
b) poprzez dokonywanie zamówień przez aplikację Ciocia Renia, a następnie przyznanie przez Organizatora punktów za zrealizowane zamówienie według przelicznika 10 zł brutto wydane w aplikacji - 1 punkt
3. Punkty zebrane przez Uczestnika podlegają wymianie na darmowe pranie poprzez aplikację Ciocia Renia.
4. Wymiana punktów na darmowe pranie może się odbyć po uzyskaniu przez Uczestnika wymaganej liczby punktów - wymagana liczba punktów dla konkretnej rzeczy podana jest w punkcie $7 tego regulaminu.
5. Maksymalna liczba punktów, jaką może zgromadzić Uczestnik poprzez uczestnictwo w Programie wynosi 200 punktów
6. Punkty podlegają wymianie tylko i wyłącznie na korzyści wymienione w podpunkcie trzecim, zgromadzonych punktów Uczestnik nie może wymienić na gotówkę, bądź jakiekolwiek inne korzyści materialne, odbiegające od tych przedstawionych w niniejszym regulaminie
7. Uczestnik przystępujący do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie.
8. Kody promocyjne przydzielane są na podstawie numerów telefonów.
9. Jeśli użytkownik utworzy dwa konta i istnieje podejrzenie że zrobił to w celu skorzystania z kodu promocyjnego po raz kolejny, lub ze swojego kody polecającego, zamówienie złożone przez to konto zostanie anulowane.
6

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym CiocioKlub, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym CiocioKlub. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej, pod adresem www.ciociarenia.pl
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym wyłącznie w celu realizacji korzyści, określonych w niniejszym regulaminie, przysługującym Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie, zgodnie z art. 28 RODO
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym udział Uczestnika w Programie Lojalnościowym CiocioKlub.
9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]
7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu Lojalnościowego CiocioClub dostępny jest na stronie internetowej www.ciociarenia.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Programu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu, do realizacji zamówień poprzez aplikację Ciocia Renia, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Aplikacji Ciocia Renia dostępnego na stronie internetowej www.ciociarenia.pl
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019
8. organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie.
8

Wymiana punktów na darmowe pranie

Punkty wymieniane są w przeliczniku:
1. Koszulka Polo = 89pkt.
2. Koszula = 99pkt.
3. Spodnie = 149 pkt.
4. Sweter = 129 pkt.
5. Garnitur 2 częściowy = 239 pkt.