1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej:”Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Ciocia Renia, a także świadczenia usług za jej pośrednictwem.
2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:
a) Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą Ciocia Renia, dostarczane przez Usługodawcę, dostępna na urządzenia mobilne, na platformy Android oraz iOS.
b) Usługodawca - Ciocia Renia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: Fatimska 18/7 Kraków 31-831, o numerze NIP 6783187442 KRS: 0000868802.
c) Regulamin - niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny pod adresem www.ciociarenia.pl/pl/regulamin-apk a także w Aplikacji, w zakładce „Regulamin”
d) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która zdecydowała się na użytkowanie oraz korzystanie z usług oferowanych przez Aplikację
e) Konto - indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z oferowanych przez Aplikację funkcji, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła
f) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oraz bezpośrednią przez Usługodawcę, w tym w szczególności: możliwość składania zamówień, obsługa płatności online, śledzenie stanu zamówienia
2

RODO

W ramach ochrony prywatności osób korzystających z usług świadczonych przez naszą firmę pragniemy poinformować, że administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Ciocia Renia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: Fatimska 18/7 Kraków 31-831, o numerze NIP 6783187442 KRS: 0000868802. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji powyższego celu jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat.

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz dostępu do nich w tym kopii przetwarzanych swoich danych osobowych.
żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych.
otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (UODO). Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

3

Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, następuje w chwili rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, a co za tym idzie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik ma możliwość założenia konta w Aplikacji, poprzez rejestrację i podanie niezbędnych danych osobowych, czynność ta możliwa jest do wykonania przez aplikację.
3. Użytkownik ma prawo, na własne życzenie, usunąć swoje konto z bazy danych Aplikacji, może to zrobić przez Aplikację, lub kontaktując się mejlowo pod adresem: [email protected].
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.
6. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest działać w obrębie obowiązujących norm i przepisów prawnych.
7. W trakcie korzystania z Aplikacji, zakazane jest działanie przez Użytkownika sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi dobrymi obyczajami, lub w sposób godzący w dobre imię Usługodawcy. W szczególności zabronione są działania mogące narazić Usługodawcę na jakiekolwiek straty majątkowe.
8. Zakres Usług oferowanych w Aplikacji przez Usługodawcę to:
dostęp do bazy produktów (Usług), widocznej w Aplikacji tj:
wybór przedmiotów które mają zostać poddane praniu oraz prasowaniu przez Usługodawce lub podwykonawce Usługodawcy (tj. zakontraktowane pralnie wodne)
b) dodatkowe Usługi dostępne wraz z podstawowym zamówieniem (tj. magiel, odplamianie)
c) śledzenie postępu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika
odbiór zamówienia spod adresu wskazanego przez Użytkownika
Odbiór i dostarczenie zamówienia po wykonaniu usługi, pod adres wskazany przez Użytkownika
wykonanie Usługi zgodnie z życzeniem Użytkownika przedstawionym w Aplikacji
9. Zabronione jest pobieranie przez Użytkownika treści udostępnionych w Aplikacji oraz ich wtórne wykorzystanie w całości lub w istotnej części co do jakości i ilości.
10. Usługodawca zastrzega, iż wszelkie treści dostępne w Aplikacji lub na stronie internetowej www.ciociarenia.pl, stanowią własność intelektualną a jej naruszenie podlega sankcjom opisanym w art. 115 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Podległych.
11. W przypadku wszelkich ewentualnych szkód, poniesionych przez Użytkownika w wyniku realizacji złożonego przez niego zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem podwykonawcy Usługodawcy (tj. Pralnia Ciocia Renia) dostępnym pod adresem
www.ciociarenia.pl.
12. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zrealizowaną Usługę, pobranej w momencie dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Użytkownika.
13. Anulowanie zamówienia drogą internetową możliwe jest do momentu, w którym zamówienie nie zmieni statusu na „potwierdzone”. Po tym czasie zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną, jednocześnie po przejściu zamówienia w status „potwierdzone” Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami realizacji zamówienia.
15. Zabronione są wszelkie ingerencje w działanie aplikacji prowadzone przez Użytkownika.
16. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, w tym również usunięcie Konta Użytkownika.
4

Rozpatrywanie Reklamacji

1. Reklamacje Użytkowników dotyczące oferty Usług lub realizacji zamówienia winny być składane:
drogą elektroniczną poprzez e-mail: [email protected]
poprzez korespondencje tradycyjną na adres: ulica Piotra Wysockiego 2, Kraków 31-310
2. Po otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji zostanie ona rozpatrzona w jak najszybszym terminie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.
5

Prawo właściwe i właściwość sądów

Do wykonywania Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Usługodawce będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.